lunes, 22 de julio de 2019

Apertura de listas de interinidades y relevos para impartir docencia en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas especialidad de instrumentos históricos de cuerda fletada, producción y gestión de música y artes escénicas y tecnología musical


RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

O punto décimo do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias, publicado no Diario Oficial de Galicia do 11 de xullo de 2017 por unha Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 28 de xuño de 2017, establece a posibilidade de que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoque procedementos para a elaboración das listas de interinidades e substitucións no caso de que, unha vez realizado chamamento a todas as persoas que constan nas relacións mencionadas no punto segundo do mesmo texto refundido, continuase resultando necesario cubrir necesidades de profesorado.

Leer más: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/28415


Más información de éstos y de otros cursos en:

Servicio gratuito de whatsapp de Opositores Docentes.

Enlace para suscribirte:
goo.gl/h85KwQ

Recuerda que SI NO GRABAS NUESTRO NÚMERO    697405230    en tus contactos del móvil NO RECIBIRÁS NUESTROS  WHATSAPPS