miércoles, 13 de febrero de 2019

Maestros interinos de religión. GALICIARESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. 

Por medio da Orde do 17 de xullo de 2007 regúlase a relación laboral do profesorado de relixión e dítanse instrucións relativas á provisión de postos. No artigo 7.3 da citada orde, relativo ás novas contratacións, establécese que cando existan necesidades de profesorado de relixión que non sexan cubertas polos concursos de traslados nin polo profesorado que xa prestase servizos como profesora substituta ou profesor substituto de relixión, nomearanse aquelas persoas ás cales lles corresponda unha maior puntuación aplicando o baremo que se estableza para o sistema de provisión.


Más información de éstos y de otros cursos en:Teléfono de contacto:678037906 (también whatsaap)